post@thurah.dk

Generelle bestemmelser

1. Transportopgaver i Danmark

Alle transporter i Danmark udføres i henhold til Lov om fragtaftaler ved international vejtransport (CMR-loven). Efter CMR-loven er ansvar for bortkomst og beskadigelse er begrænset til 8,33 SDR pr. kg. manglende og/eller beskadiget bruttovægt (CMR-lovens § 29 og § 31) og for forsinkelse til fragtbeløbet (CMR-lovens § 32).

Såfremt den berettigede vil gøre indsigelse overfor fragtføreren på grund af bortkomst eller beskadigelse, skal dette ske i henhold til CMR-lovens § 38. Krav mod fragtføreren forældes, såfremt der ikke inden et år anlægges søgsmål (CMR-lovens § 41). Bestemmelsen i NSAB 2000 § 14 gælder også ved udførelse af transport opgaver i Danmark.

Efter NSAB 2000 §14 kan der udøves panteret i gods for såvel aktuelle som tidligere krav.

 

2. Særtransport og kranarbejde

Ved udførelse af særtransport og kranarbejde, er ”Almindelige betingelser for særtransport og kranarbejde” gældende. Betingelserne er udarbejdet af KRAN-BLOK ERFA under “Dansk Transport og Logistik” for virksomheder tilsluttet KRAN-BLOK ERFA.

 

3. Opbevaring og Oplagring

Uanset reglerne i NSAB 2000 §27, henstår gods og varer for kundens egen regning og risiko, ved opbevaring og oplagring, medmindre andet aftales.

Medmindre andet eksplicit aftales, accepteres det at gods, der opbevares/oplagres hos Thurah Transport A/S også transporteres af Thurah Transport A/S. Hvis ikke andet aftales, afregnes fragten ud fra til enhver tid gældende takstblad ekskl. Miljøtillæg.

 

4. Udlejning af materiel, herunder, containere, skibscontainere, jernplader og lignende

Lejer er forpligtet til, ved lejemålets ophør, at tilbagelevere det lejede materiel i samme stand som ved modtagelsen også i forhold til rengøring, fjernelse af graffiti og lignende. Lejer må ikke uden forudgående skriftligt tilsagn foretage reparation, modifikation, ændring eller ombygning
af det lejede materiel.

I tilfælde af bortkomst, ødelæggelse mv., samt manglende tilbagelevering ved opsigelse af lejemål, debiteres Lejer efter materiellets nyværdi.
Al rengøring efter graffiti, beton, asfalt, forurenende materialer og jordaffald samt lignende, inkl. efterfølgende bortskaffelse affald, foretaget af Udlejer, faktureres Lejer og beregnes efter mængde og gældende takster/dagspris. Lejer hæfter for evt. skader og mangler, som
konstateres ved afmelding/returnering til Udlejer.

Udlejning eller udlån af materiel til 3. mand må ikke finde sted uden Udlejers samtykke og accept. Endvidere må det lejede materiel ikke, uden Udlejers samtykke og viden, flyttes fra den i lejeaftalens opgivne adresse eller ud af Danmark. Udlejer forbeholder sig ret til på ethvert tidspunkt at kunne besigtige det lejede materiel i lejeperioden – uanset placering.

 

5. Andre opgaver

Alle andre opgaver, herunder international transporter, udføres i henhold til Nordisk Speditørforbunds Almindelige Bestemmelser, (NSAB 2000). Bestemmelserne begrænser vort ansvar for bortkomst, forringelse eller beskadigelse af gods til SDR 8,33 pr. kg. og for forsinkelse op til fragtbeløbet, maksimalt SDR 50.000 for hver ordre.
Særlig opmærksomhed henledes på, at krav mod speditøren forældes efter 1 år (§30), og at panteretten (§14) omfatter såvel aktuelle som tidligere krav.
Krav på fragt m.v. skal honoreres uanset handelsaftalens leveringsbetingelser.
CMR-loven og NSAB 2000 findes her: